Sủi CO2 ống dài size M đặc biệt

310.000

Sản phẩm cải tiến (Extend) (Sủi CO2 thế hệ mới ống dài)

Dòng sản phẩm cái tiến đã loại bỏ được vấn đề có sự kết nối liên tục giữa vòi dẫn, ống sao su và bộ sủi CO2.