Viên nén 1 BIO-BACTER – 1

Bể(cm)/lit(L)              Liều lượng

<50cm                          0.5 viên/ tuần

50x30x30cm(45L)        1 viên/ tuần

60x30x36cm(65L)        1 viên/ tuần

60x40x40cm(96L)        2 viên/ tuần

80x40x40cm(128L)      3 viên/ tuần

90x45x45cm(182L)      4 viên/ tuần

120x50x50cm(300L)    6 viên/ tuần